top of page

Wat is Transpersoonlijke Psychologie?

Bijgewerkt op: 18 jul. 2020Binnen de transpersoonlijke psychologie wordt gekeken naar de samenhang van alle aspecten van het menselijk bestaan. Het individu en haar verbinding met de gehele context waarin geleefd wordt; voorouders, levensverhaal, DNA, cultuur, natuur, tijdgeest, sociale kring, religie, spiritualiteit.

Ook dat wat het persoonlijke overstijgt en de verbinding daarmee, telt mee. Mystieke en spirituele ervaringen worden onderzocht en geïntegreerd in het aardse bestaan. Persoonlijke ontwikkeling, zelfverwerkelijking, zinvinding en betekenisgeving staan centraal.

Transpersoonlijk

Een individueel mens is geen afgesloten eenheid, maar bestaat binnen vele relaties.

Deze relaties maken je tot deel van een transpersoonlijk geheel, een geheel dat jou als persoon overstijgt.

In sociaal opzicht betekent dit dat onze relaties met andere mensen een grote rol spelen bij de manier waarop wij ons leven ervaren en vormgeven. Het contact tussen de ene en de andere persoon is uniek, deze verbinding is van transpersoonlijke aard. Zelfkennis, bewustzijn en ontwikkeling heeft invloed op de afstemming met andere mensen.

Relaties overstijgen de mens ook op een andere manier dan alleen in sociaal opzicht.

In de natuur, of bij het kijken naar de sterrenhemel, naar een eindeloze zee, kunnen andere vormen van contact ervaren worden. Hierbij kan een gevoel ontstaan onderdeel te zijn van een groter geheel op deze aarde of in dit universum.

Ook in spiritueel opzicht kunnen vele ervaringen worden opgedaan die de persoonlijkheid overstijgen. Als mens kan je te maken krijgen met ervaringen die niet direct wetenschappelijk te onderbouwen zijn, maar die daadwerkelijk ervaren worden en een rol van betekenis spelen in je leven. Binnen de transpersoonlijke psychologie worden deze ervaringen serieus genomen en wetenschappelijk onderzocht.


Geschiedenis

In de geschiedenis van het ontstaan van de psychiatrie, zijn er pioniers geweest die hebben geprobeerd spirituele verschijnselen en ervaringen wetenschappelijk te verklaren.

F.A. Mesmer, F.W.H. Myers, W. James, C.G.Jung hebben veel onderzoek gedaan naar bewustzijn en verschillende staten van bewustzijn. Dankzij hen en de psychiaters/filosofen/wetenschappers na hen (en uiteraard velen voor hen), weten wij dat de mens waarschijnlijk bestaat uit meer dan zijn fysieke biologische aanwezigheid en dat dit tot nu toe door de wetenschap niet begrepen deel voor de mens in zijn leven van groot belang is.

Het is juist dit spirituele, transpersoonlijke aspect wat van groot belang kan zijn bij het verwerken van en betekenis geven aan levensgebeurtenissen.


Naast de psychoanalytische, behavioristische en humanistische stroming, is de transpersoonlijke psychologie de vierde stroming.

Bij de ontwikkeling hiervan hebben de psychologische studie naar religie en religieuze ervaringen, parapsychologie, de psychedelische beweging en de oosterse spirituele systemen een rol gespeeld.

Grondleggers van de transpersoonlijke psychologie zijn Roberto Assagioli en Abraham Maslow. In 1973 richtte Stanislav Grof ´The International Transpersonal Psychology Association´op. Hierna volgden aan verschillende instituten en universiteiten studieprogramma's waarin een transpersoonlijke en spirituele benadering van psychologie de hoofdrol speelden.

Ken Wilber, een pionier op transpersoonlijk gebied, heeft bijzonder veel bijgedragen en heeft een aantal boeken geschreven die gezien kunnen worden als basiswerken in het transpersoonlijke veld.


Vanaf 1990 begon de transpersoonlijke psychologie in rap tempo te groeien.

Begin 2000 schreef Jorge Ferres het boek ´Revisioning Transpersonal Theory´, een belangrijke bijdrage aan de moderne ontwikkeling van de transpersoonlijke psychologie.

Transpersoonlijke studies omvatten meer dan alleen psychologie. Ook kunst, ecologie, filosofie, seksualiteit, antropologie, sociologie, en vele andere wetenschappelijke gebieden bevatten een transpersoonlijke dimensie.

Huidige tijd

Ook in onze tijd zijn er wetenschappers uit verschillende hoeken die onderzoek doen op de grensgebieden tussen wetenschap en spiritualiteit. Zoals binnen de kwantumfysica. Hierin worden gebieden waarvan wij dachten dat ze onder spiritualiteit vielen, zoals ‘kwantumverstrengeling’ (alles is met elkaar verbondne), nu ook wetenschappelijk verklaard of op zijn minst onderzocht.

Misschien is spiritualiteit alleen maar wetenschap die wij nog niet begrijpen..


In Amerika is transpersoonlijke psychologie of transpersoonlijke psychiatrie de afgelopen tientallen jaren vele malen sneller gegroeid dan in Europa. In het begin richtte deze stroming zich vooral op individuele buitengewone menselijke ervaringen, mystieke belevenissen, synchroniciteit, andere staten van bewustzijn- en hoe deze ervaringen gebruikt konden worden voor persoonlijke en collectieve groei.

Tegenwoordig ligt de focus ook op bewustzijn over eenheid, en hoe de veelzijdigheid aan (psychologische) technieken en disciplines binnen wetenschap én spiritualiteit elkaar kunnen erkennen en ondersteunen.

Transpersoonlijke Counseling

Transpersoonlijke psychologie kan in de vorm van (therapeutische) counseling worden ingezet voor mensen die zoeken naar zingeving en betekenisgeving bij levensvragen.

Ook kan begeleiding geboden worden in de afstemming op sociaal en spiritueel gebied.

Er kan gewerkt worden aan het verwerken, betekenis geven en integreren in het dagelijks leven van gebeurtenissen uit het verleden, of bijvoorbeeld van bijzondere spirituele ervaringen.

Transpersoonlijke Psychologie in Nederland

In Nederland begint er steeds meer interesse te komen voor het vakgebied van de transpersoonlijke psychologie.

-Er is een vereniging voor transpersoonlijke psychiatrie: www.transpsy.nl. Zij hebben als doelstelling de studie van bewustzijn, zingeving en religie binnen de geestelijke gezondheidszorg almede de betekenis hiervan t.b.v. diagnostiek en therapie. (overgenomen van hun website)

-Ook is er een opleiding tot Transpersoonlijk Counselor, aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Een zeer inspirerende 4-jarige deeltijdopleiding.

http://academiegeesteswetenschappen.nl/transpersoonlijke-psychologie/

-Binnen de Nieuwe GGZ- beweging, een groep professionals, ervaringsdeskundigen en cliënten die een vernieuwende visie hebben over noodzakelijke veranderingen binnen de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, bestaat interesse voor veel zaken waar de transpersoonlijke psychologie zich mee bezig houdt. Er blijkt binnen de GGZ wereld een stijgende vraag naar aandacht voor zingeving en betekenisgeving te zijn.
558 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Het Veld Deze website staat midden in het transpersoonlijke veld. Een veld? Ja, in de zin van een domein, een vakgebied, een bereik, een terrein, een geheel, zelfs een wereld: het veld verwijst naar e

bottom of page